Tuesday, January 23, 2007

ETIKA = NILAI = MORAL = NORMA?

(Bahagian III)

Sebelum membicarakan perihal ETIKA, istilah MORAL dihuraikan terlebih dahulu di bahagian ketiga ini.

Moral berasal daripada perkataan Latin 'mores'. Ia membawa maksud adat dan kebiasaan. Ia merupakan idea umum yang diterima dan menjadi pegangan sesebuah masyarakat tentang buruk atau baik sesuatu tingkah laku manusia, boleh dan tidak boleh dilakukan serta dorongan-dorongan yang membuat seseorang mengikut arah yang betul atau salah (Citra Karya, 1994). Moral juga dilihat sebagai suatu corak tingkah laku yang terbina hasil daripada kepercayaan keagamaan, nilai adat dan aspirasi yang telah diterima oleh sesebuah masyarakat dalam menentukan buruk baik tingkah laku atau perbuatan individu dalam masyarakat.

Huraian definisi di atas memperlihatkan perkaitan antara moral dengan tiga istilah yang lain.

  1. Nilai yang dipegang oleh setiap ahli masyarakat merupakan salah satu kriteria dalam pembentukan moral.
  2. Moral yang telah diterima pakai dan menjadi kebiasaan dalam sesebuah masyarakat membawa kepada pembentukan norma. Hal ini diakui oleh Doob (2000) yang melihat moral sebagai salah satu bentuk norma ke arah melahirkan individu bermoral.
  3. Moral mempunyai pengertian yang hampir sama dengan etika.

Perkaitan antara moral dan etika ini ada asasnya. Meskipun istilah etika belum dibincangkan secara terperinci, namun di bahagian ini dirasakan amat perlu perkaitan ini diperjelaskan berdasarkan pendapat beberapa orang sarjana.

Menurut Shaw (1999), etika dan moral merupakan dua perkataan yang berbeza dari segi sebutan tetapi membawa erti yang sama. Ia dibuktikan menerusi penulisan beliau yang saling menukarpakai perkataan etika dan moral bagi merujuk maksud yang sama.

Hal ini turut disokong oleh Mackie (1971). Menurutnya;
“Kenyataan moral dan etika dapat menerangkan sesuatu perbuatan itu betul atau salah; ia mampu menyediakan garis perbezaan antara kebaikan dan keburukan mengenai perbuatan atau kecenderungan seseorang; ataupun sekurang-kurangnya ia dapat menjadi garis panduan kepada berbagai-bagai pertimbangan moral”.

Atas dasar itu jugalah, maka sesetengah sarjana telah mendefinisikan etika sebagai sains moral (science of morals) dan prinsip-prinsip moral (moral principles) (Mustafa Haji Daud, 1996).

Sungguhpun moral sering disamaertikan dengan etika, namun wujud kecenderungan untuk membezakannya. Hal ini telah ditegaskan oleh Baelz (1977);
“Moral dan etika mempunyai makna yang sama. Walau bagaimanapun, adalah berfaedah sekiranya dapat dibezakan antara keduanya, sekalipun kita selalu tidak berjaya membezakannya.”

Antara perbezaan moral dan etika adalah seperti berikut;

  • Moral lebih bersifat amali dan praktikal, manakala etika pula lebih bersifat teori (Mustafa Haji Daud, 1996).
  • Moral dilihat sebagai suatu disiplin yang menerangkan perihal sistem moral dan nilai yang dihayati oleh sesebuah kelompok manusia, manakala etika pula mengkaji, menganalisa dan mengkritik sistem moral tersebut. Dengan kata lain, etika berperanan sebagai pengkaji, manakala moral pula merupakan bahan yang dikaji oleh etika (Baelz, 1977; Shaw, 1999).

Bagi mendapatkan gambaran yang lebih jelas berhubung perkaitan antara kedua-dua istilah ini, bahagian berikutnya nanti akan menghuraikan perihal istilah ETIKA dengan lebih terperinci.

1 comment:

xXI-II-IXx said...

Terima kasih atas tulisan dan posting saudarai.

Izinkan saya menggunakan maklumat yg ada di blog saudari ye?

Jazakallahu khairan kathira.

Teruskan menulis dan berdakwah.