Thursday, November 23, 2006

ETIKA = NILAI = MORAL = NORMA?

(Bahagian I)

Istilah nilai, moral, norma dan etika sering ditukarpakai dalam penggunaan seharian. Di kesempatan ini, akan dihuraikan secara ringkas setiap istilah tersebut. Diharap dengan huraian ini nanti dapat memberi gambaran yang lebih jelas tentang istilah-istilah tersebut dalam proses untuk memahami konsep ETIKA itu sendiri.

Di bahagian pertama ini, istilah NILAI diberi huraian terlebih dahulu.

Nilai mempunyai pelbagai definisi daripada perspektif yang berbeza. Daripada perspektif ekonomi, nilai membawa erti penghargaan (esteem) yang terdapat pada sesuatu barang. Ia juga bermaksud power in exchange iaitu kuasa yang dimiliki oleh sesuatu barang untuk ditukarkan dengan barang yang lain (Encyclopedia Americana, 1991). Ia turut memperlihatkan kedudukan relatif sesuatu barang dari segi keutamaan (International Encyclopedia of Social Sciences, 1968). Daripada perspektif antropologi dan sosiologi pula, nilai dilihat sebagai suatu idea yang berkaitrapat dengan budaya dan masyarakat (Ibid). Nilai merupakan satu idea umum yang dikongsi bersama mengenai apa yang baik atau buruk, betul atau salah, sesuai atau tidak sesuai untuk dilakukan.

Dengan ini, dapatlah disimpulkan bahawa nilai bukan sahaja merupakan suatu piawaian bagi sesuatu barang, tetapi juga menjadi asas dalam menerima ataupun menolak sesuatu perlakuan manusia itu selepas membuat penilaian sama ada ianya wajar dilakukan atau patut dihindari. Secara keseluruhannya, nilai mempunyai ciri-ciri seperti berikut (Ibid; Calhoun, 1994):
• abstrak kerana ia bersifat umum (nonspecific)
• berperanan dalam menyediakan kerangka (framework) kepada pembentukan norma masyarakat dan mempengaruhinya
• berfungsi dalam mewarnai cara hidup masyarakat secara turun-temurun
• bersifat persendirian (individuality) dan penyesuaian (conformity)
• tidak statik dan sentiasa mengalami perubahan
• dibentuk berdasarkan sumber manusia (human sources) dan sumber bukan manusia (nonhuman sources).

Ciri-ciri nilai di atas memperlihatkan hubungkait antara nilai dan istilah-istilah lain sebagaimana yang akan dibincangkan dalam Bahagian berikutnya nanti...

Friday, November 17, 2006

ETIKA - sekadar kajian @ amalan?

Kajian tentang ETIKA...fokus dan prioriti saya buat masa ini. Ia mudah disebut tetapi sukar untuk direalisasikan. Banyak aspek perlu dilihat dan diambilkira bagi membuahkan suatu hasil kajian yang benar-benar dapat dimanfaatkan bersama.

Namun, apa yang lebih penting bagi saya adalah "pengkaji" itu perlu terlebih dahulu memahami, menghayati dan mengamalkan etika itu sendiri sebelum menjalankan kajian ke atas orang @ responden kajian. Itulah cabaran yang paling besar terutama bagi pengkaji Muslim, sebagaimana yang telah disebut dalam al-Quran;
"Amat besarlah kemurkaan di sisi Allah - kamu memperkatakan sesuatu apa yang kamu tidak perbuat." (al-Saff, 61:3)

Oleh itu, para pengkaji etika Muslim perlu menjiwai etika yang telah digariskan dalam Islam. Niat yang ikhlas, amanah, bertanggungjawab, dedikasi, toleransi, bijaksana, sabar, menepati masa, bercakap benar dan bertaqwa merupakan antara etika yang perlu diberi keutamaan. Etika ini bukan sahaja cukup penting untuk diamalkan dalam menjalin hubungan sesama manusia, bahkan yang lebih utama adalah dalam hubungannya dengan Yang Maha Pencipta ALLAH S.W.T. Saya yakin, apabila etika ini telah berjaya dijiwai dan sebati dalam diri, insyaAllah ia akan terserlah dan lahir secara spontan dalam tingkah laku dan aktiviti seharian. Kajian tentang etika berjalan sebagaimana yang dirancang dan dalam masa yang sama etika turut dipraktikkan dalam kehidupan, dipermudahkan segala urusan oleh Allah serta mendapat ganjaran terbaik di sisiNya.

Tuesday, November 14, 2006

SALAM PERKENALAN

Assalamu`alaikum wrh.

Akhirnya.....impianku menjadi kenyataan. Tanggal 14 November 2006 bersamaan 22 Syawal 1427 terhasillah blog ini yang merupakan salah satu impianku sejak sekian lama. Itupun berkat "permintaan berautoriti" Penyeliaku dan "sokongan tidak berbelah bagi" sahabatku di ISDEV. Diharap dengan terhasilnya blog ini akan menjadi pemangkin dan suntikan semangat kepadaku untuk sama-sama berkongsi idea dan pengalaman berguna dengan rakan-rakan yang lain, insyaAllah. Semoga usaha murni ini diberkati oleh Allah s.w.t. di dunia dan akhirat.