Sunday, March 25, 2007

TA`ARUF, TADABBUR dan TAQARRUB semasa musafir…

Kesempatan menyertai program lawatan sambil belajar ke negeri Terengganu & Kelantan anjuran para pelajar kursus SBU342:Institusi Pembangunan Islam baru-baru ini cukup besar ertinya. Selain dapat menimba ilmu berhubung aspek pembangunan berdasarkan pelbagai pendekatan Islam, program lawatan ini juga memberi peluang kepada kami untuk menghayati konsep ta`aruf, tadabbur dan taqarrub semasa musafir.

Secara mudah, ta`aruf bermaksud saling kenal-mengenal antara satu sama lain, tadabbur pula bermaksud memikir serta menghayati ciptaan alam dan taqarrub membawa maksud mendekatkan diri kepada Allah s.w.t.

Ta`aruf berlangsung sepanjang program berjalan, sama ada ta`aruf di kalangan sesama ahli rombongan mahupun ta`aruf dengan pihak tuan rumah yang menjadi destinasi lawatan kami. Aktiviti teka-teki dan soal jawab agama di sepanjang perjalanan membantu proses kenal-mengenal, menyerlahkan karakter sebenar dan merapatkan ukhuwwah di antara kami. Layanan “hadhari” yang diberikan oleh pihak tuan rumah juga memudahkan komunikasi kedua-dua belah pihak. Tadabbur pula melibatkan interaksi secara tidak langsung dengan alam sekitar. Pemandangan yang sejuk mata memandang dan cuaca yang baik sepanjang program lawatan kami membuktikan keagungan, kebesaran dan kekuasaan Yang Maha Esa. Taqarrub pula membuatkan kami berasa sentiasa dekat dengan Allah s.w.t. Hanya dengan izin, rahman dan rahim-Nya, program lawatan ini menjadi kenyataan, berjalan lancar, mencapai matlamat serta selamat pergi dan kembali.

Secara sedar atau tidak, ketiga-tiga konsep ini sebenarnya saling melengkapi antara satu sama lain. Jika ta`aruf melibatkan hubungan sesama manusia, tadabbur lebih kepada hubungan dengan alam, manakala taqarrub pula menekankan hubungan manusia dengan Allah s.w.t. Melalui ta`aruf dan tadabbur ini juga akhirnya membawa kepada taqarrub ila Allah. Kepelbagaian ragam manusia dan keindahan alam ciptaan-Nya meningkatkan lagi ketaqwaan kepada Allah s.w.t.

Dia-lah yang menjadikan bumi ini untuk kamu sebagai hamparan, dan langit (serta segala isinya) sebagai bangunan (yang dibina dengan kukuhnya), dan diturunkan-Nya air hujan dari langit, lalu dikeluarkan-Nya dengan air itu berjenis-jenis buah-buahan yang menjadi rezeki bagi kamu; maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah sebarang sekutu, padahal kamu semua mengetahui (bahawa Allah ialah Tuhan Yang Maha Esa). (Surah al-Baqarah, 2:22)

Tidak lupa juga sekalung tahniah dan syabas diucapkan kepada pihak urusetia di atas kejayaan penganjuran program ini. Moga-moga semangat Islam yang tersemat dalam diri kalian tidak hanya sekadar semangat di kampus semata-mata. Terjemahkanlah ia ke dalam bentuk praktikal apabila memasuki alam pekerjaan kelak untuk manfaat ummah sejagat.

Monday, March 5, 2007

ETIKA = NILAI = MORAL = NORMA?

(Bahagian IV)

Di bahagian terakhir ini, istilah ETIKA diperjelaskan.

ETIKA difahami dengan cara yang berbeza dari perspektif yang berlainan. Sesetengah pihak melihat etika sebagai undang-undang, peraturan, kepercayaan keagamaan, gerak hati individu, adat kebiasaan yang diterima umum mahupun amalan yang bertepatan dengan kepentingan diri (Webber, 1975). Sesetengah pihak pula melihat etika membawa maksud berikut (International Encyclopedia of Social Sciences, 1968);

  • sejumlah moral yang ditetapkan oleh sesebuah masyarakat hasil pemerhatian ahli sosiologi terhadap kelakuan ahli masyarakat
  • kod yang sistematik berhubung prinsip-prinsip moral
  • teori falsafah tentang kerasionalan sesuatu tingkah laku moral.

Walau apapun takrifan yang diberi, apa yang penting adalah semua pihak menerima dan mengakui bahawa etika merupakan suatu set nilai, norma dan piawaian moral yang membezakan sesuatu tindakan manusia itu sama ada betul atau salah, baik atau buruk (Encyclopedia of Business, 2000). Dengan terbentuknya piawaian tersebut, suatu corak dan cara dalam berkelakuan dapat ditentukan dan diterimapakai dalam sesebuah kelompok manusia.

Berdasarkan takrifan yang diberi, jelas memperlihatkan ruang lingkup etika yang cukup luas. Terangkum di dalam ETIKA istilah NILAI, MORAL dan juga NORMA yang telah dibincangkan sebelum ini.

Keperluan individu kepada etika didorong oleh nilai yang wujud dalam diri individu itu sendiri. Apabila individu berkeyakinan dan berpegang kepada perlunya batas-batas ketentuan antara kebaikan dan keburukan, maka etika dijadikan keutamaan. Jika sebaliknya, maka etika diabaikan. Selain itu, pembentukan etika juga mengambilkira pertimbangan moral, nilai pegangan diri, amalan kebiasaan dan norma masyarakat sekeliling untuk dijadikan sebagai asas dan sandaran.

Dalam konteks organisasi, etika dilihat sebagai suatu mekanisme penyelarasan dan garis panduan kepada kelakuan dan aktiviti ahli-ahli organisasi bagi memastikan tindakan yang diambil adalah betul, bertepatan dengan apa yang dirancang serta bergerak selari ke arah pencapaian matlamat yang dikongsi bersama. Dengan kata lain, etika menentukan apa yang baik untuk dilakukan dan apa yang buruk untuk dihindarkan dalam konteks perniagaan (Shaw, 1999). Etika dalam konteks pengurusan organisasi perniagaan ini mula menjadi suatu isu penting dan bidang kajian yang tersusun pada tahun 1970an. Sepanjang tahun 1980an dan 1990an, usaha yang lebih intensif dicurahkan dalam bidang etika perniagaan. Usaha berkenaan akhirnya telah melahirkan tokoh-tokoh seperti Albert Carr, Milton Friedman, Adam Smith, John Locke, Immanuel Kant dan Jeremy Bentham bersama teori dan fahaman etika masing-masing (Malonis, 2000).

Berdasarkan takrifan dan konsep ETIKA yang diperjelaskan di atas, timbul beberapa persoalan. Adakah ia mempunyai takrifan dan konsep yang sama atau berbeza dengan ETIKA ISLAM? Jika ia mempunyai persamaan, apakah titik persamaan antara keduanya? Jika ia berbeza, apakah pula aspek-aspek yang membezakan antara keduanya? Persoalan-persolan ini akan terjawab menerusi perbincangan seterusnya nanti, insyaAllah.